Регистрация и административно-правен статут

„Дентален център I – Бургас” ЕООД-гр. Бургас е правоприемник на Районна Стоматологична поликлиника, съгласно Заповед № РД 09-538 / 08.11.1999 г. на Министъра на Здравеопазването.

Стоматологичната поликлиника в гр. Бургас е основана на 04.06.1951 г. като държавно здравно заведение.

Пред 1962 г. към Окръжна стоматологична поликлиника преминава и Зъботехническа лаборатория, която е основана на 20.02.1947 г.

През 1968 г. здравното заведение е преместено в нова сграда, намираща се на улица „Александровска” 120, където е и понастоящем.

През 1982 г. Окръжна стоматологична поликлиника е преобразувана в Първостепенна общинска стоматологична поликлиника, а през 1990 г. ПОСП е преобразувана в Районна стоматологична поликлиника.

Със Заповед № РД 09 – 249 / 11.05.1992 г. на Министерството на Здравеопазването се извършва разделяне на Районна стоматологична поликлиника и Зъботехническа лаборатория в самостоятелни единици.

Понастоящем „Дентален център I – Бургас” ЕООД-гр. Бургас е лечебно заведение за извънболнична дентална помощ – еднолично дружество с ограничена отговорност 100% общинска собственост, което осъществява дейността си при стриктно спазване на изискванията на Закона за лечебните заведения, Търговския закон и останалите действащи нормативни актове.

Принципал на дружеството е Община Бургас, като функциите на едноличен собственик на капитала се изпълняват от Общински съвет – Бургас.

Оперативното управление на дружеството се осъществява от Управител, избиран след проведен конкурс от Принципала на дружеството.

Съгласно изискванията на чл.40 от ЗЛЗ лечебното заведение е регистрирано в Регионален център по здравеопазване – Бургас с предмет на дейност: извършване на извънболнична медицинска помощ по дентална медицина.

Предметът на дейност на лечебното заведение е определен при спазване правилата на чл. 8, ал. 1, т. 2 и чл. 17 от ЗЛЗ.

Дейността на ДЦ I – Бургас ЕООД покрива целия спектър от дентални услуги в извънболничната стоматологична помощ. Лечебното заведение е съучредител на Сдружение „Стоматологично здраве”, чиято основна дейност е флуорна профилактика на зъбния кариес при децата.

Предмет и дейност

Денталният център е  разположен в центъра на гр. Бургас на улица „Александровска” № 120, в близост до РЗИ Бургас и Свободния Бургаски Университет.Разполага и с кабинет в квартал Крайморие на улица ,,Вълнолом ” №8.

ДЦ I – Бургас ЕООД е единственото лечебно заведение за специализирана  извънболнична помощ по дентална медицина на територията на областта.

ДЦ I – Бургас ЕООД извършва по график дентални услуги по следните направления:

 • Орална и лицево-челюстна хирургия
 • Оперативно лечение на твърдите зъбни тъкани
 • Пародонтология и лигавични заболявания
 • Детска стоматология
 • Протетична стоматология
 • Ортодонтия
 • Дентална рентгенова диагностика
 • Физиотерапия
 • Амбулаторни операции

Центърът разполага с добре оборудвана операционна зала, с апарат за обща упойка, под която се извършват всякакви хирургични и терапевтични процедури, стая с легла за временно наблюдение, манипулационна и септична операционна.

Центърът е осигурен със съвременна медицинска апаратура, която се използва за ежедневната диагностична и лечебна дейност.

В ДЦ I – Бургас ЕООД работят високоспециализирани медицински специалисти с професионален опит и подчертани нравствени качества.

ДЦ I – Бургас ЕООД осъществява своите диагностични, лечебни и профилактични и спомагателни функции при преимуществено зачитане правата на пациентите и преди всичко – защита на тяхното човешко достойнство.

ДЦ I – Бургас ЕООД има сключен договор с Националната здравноосигурителна каса за следните дейности:

 • Пакет „Специализирана извънболнична детска дентална медицина”
 • Пакет Специализирана хирургична дентална помощ”
 • Пакет „Специализирана извънболнична дентална помощ под обща упойка за деца до 18 г. с психични заболявания”
 • Пакет „Първична извънболнична дентална медицина”.

Извършваните манипулации са:

 1. Орална и лицево-челюстна хирургия: – екстракция на зъби, реимплантация на зъби, интраорални и екстраорални инцизии, операции за отстраняване на ретинирани зъби, апикални остеотомии, цистектомии на челюстите и меките тъкани в лицево-челюстната област, операции при пародонтопатии, операции за отстраняване на секвестри, операции по ортодонтски показания, корекции на протезното поле, операции на одонтогенни синуити и попадане на зъбен корен в максиларните синуси, операции при заболяване на лимфните възли, слюнчените жлези, лечение на фрактури на челюстите и зъбите, отстраняване на доброкачествени тумори на челюстите и меките тъкани в лицево-челюстната област, вземане на биопсии, поставяне на импланти.
 2. Оперативно лечение на ТЗТ и ендодонтия: – лечение заболявания на твърдите зъбни тъкани (кариес), заболявания на зъбната пулпа, периодонциума на зъба.
 3. Детска дентална помощ: – лечение заболявания на твърдите зъбни тъкани, зъбната пулпа, периодонциума, пародонта и лигавицата при децата. Профилактика на зъбния кариес и участие в профилактични мероприятия – като поставяне на силанти на първите постоянни дъвкателни зъби по Националната Програма за орални заболявания при деца от 0 до 18години в България.Лечение на кариеса и неговите усложнения под обща анестезия.
 4. Физиотерапия: – лекарствена йонофореза при лечение на зъбни гангрени, периодонтити, пародонтопатии, УВЧ, Дарсонвал, магнит, микровълни, радар. Изследване на фокус и корозионен потенциал. Лечение с лазер.
 5. Протетична дентална медицина: – изработване на качествени и естетични протезни конструкции по Адапта, моделно леене, металокерамика, протези със стави, Валпласт система, Биопласт система.
 6. Ортодонтия: – цялостно лечение с подвижни апаратчета и брекети, включително лингвални брекети, както и с апарати за бързо разширение.

Рентгенова диагностика: – малки и сегментни зъбни графии, ортопантомографии, телерентгенографии, графии на паротидния канал и графии по Симпсън, томографии на ТМС, околоносно кухини. графия на горна и долна челюст и на цялата глава.

Диагностичните и лечебни дейности в Денталният център се осъществяват:

 1. От дентални лекари с призната специалност, специалисти по здравни грижи и помощен персонал с професионален опит и подчертани нравствени качества.
 2. Чрез използване на утвърдени от медицинската наука методи и средства за изследване и лечение в областите на денталната практика, застъпени в предмета на дейност на лечебното заведение.
 3. При използване на апаратура и оборудване – собственост на Денталния център.