03.01.2020 г.

„Дентален център 1 Бургас” ЕООД, съгласно

   Решение № 2/ 31.12.2019 год. на управителя на Дружеството

ОБЯВЯВА

           Открива се процедура за провеждане на публичен оповестен конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем за временно и възмездно ползване за срок от 1 /една/ година на свободни нежилищни имоти, собственост на „Дентален център 1- Бургас“ ЕООД, които не са необходими за нуждите на Дружеството, както следва:

1.1. Помещение от 22.81 /двадесет и две цяло и осемдесет и една стотни/ кв.м. с общите части, кабинет № 5, находящо се на етаж 1 /първи/ от сградата на ул. „Александровска” № 120, гр. Бургас, което да се използва за дейност в сферата на медицинското и здравното обслужване за производство на специализирани медицински и помощни средства, с начална месечна наемна цена в размер на 364.96 лв. /триста шестдесет и четири лева и деветдесет и шест стотинки/ без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 36.50 лв. /тридесет и шест лева  и петдесет стотинки/ без ДДС.

Депозита за участие в конкурсната процедура е в размер на 1094.88 лв. /хиляда деветдесет и четири  лева и осемдесет и осем стотинки/.

1.2. Помещение от 22.81 /двадесет и две цяло и осемдесет и една стотни/ кв.м. с общите части, кабинет № 6, находящо се на етаж 1 /първи/ от сградата на ул. „Александровска” № 120, гр. Бургас, което да се използва за дейност в сферата на медицинското и здравното обслужване за производство на специализирани медицински и помощни средства , с начална  месечна наемна цена в размер на 364.96 лв. /триста шестдесет и четири лева и деветдесет и шест стотинки/ без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 36.50 лв. /тридесет и шест лева и петдесет стотинки/ без ДДС.

  Депозита за участие в конкурсната процедура е в размер на 1094.88 лв. /хиляда деветдесет и четири лева и осемдесет и осем стотинки/.

2. Утвърдена е документация за конкурса, както следва: Заявление за участие в конкурс /приложение № 1/, Декларации /приложение № 2/, Договор за наем- проект /приложение № 3/, Наддавателно предложение /приложение № 4/ и Решение на Управителя на „Дентален център 1- Бургас“ ЕООД.

3. Необходимото за извършване на дейността оборудване следва да се осигури от бъдещите наематели. Кандидатите следва да са български юридически лица, с предмет на дейност в областта на медицинското и здравното обслужване за производство на специализирани медицински и помощни средства, като през последните две години не са извършвани промени в правно-организационната форма, дружествените дялове и управлението на дружеството, дружеството да е реализирало печалба в поне една от последните две години преди 2019 година.

4. Конкурсът  ще се проведе на 31.01.2020 г., от 10.00 часа, в сградата на Дентален център 1- Бургас, на ул. „Александровска“ № 120, ет. 2, в кабинета на управителя .

5. Определеният размер на депозита за участие в конкурсната процедура, следва да бъде внесен по банкова сметка на „Дентален център 1- Бургас“ ЕООД, при Банка: Уникредит Булбанк , BIC: BG68UNCR70001522848600, IBAN: UNCRBGSF.

6. Определената цена на конкурсната документация е в размер на 110 /сто и десет/ лева без ДДС, които да бъдат внесени по банкова сметка на „Дентален център 1- Бургас“ ЕООД посочена в т.5 по горе невъзстановими след приключване на процедурата. Документацията за участие в конкурсите се закупува в Дентален център 1- Бургас, на ул. „Александровска“ № 120, ет 1, стая – счетоводство, всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в конкурса е до 16.00 часа на 29.01.2020 г. .

7. Заявления за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа в Дентален център 1- Бургас, на ул. „Александровска“ № 120, ет. 1, стая счетоводство, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/ юридическото лице и съответно неговия ЕГН/ ЕИК, както и помещението, за което кандидатства.

7.1. Към заявленията, кандидатите представят и следните документи:

-наддавателно предложение, поставено в отделен запечатан непрозрачен плик, подписан и надписан от кандидата с посочване на имената му, както и помещението, за което кандидатства;

-заверено от кандидата копие на удостоверение за актуално състояние, издадено не по-късно от 1 мес. /един месец/ от подаване на предложението;

-документ за представителна власт на лицето, подписало предложението, когато се подава от пълномощник;

-заверено от кандидата копие на данъчна регистрация и регистрация по ЗДДС, когато това е приложимо;

-заверено от кандидата копие на удостоверение от съответната данъчна дирекция/данъчно подразделение на НАП, че кандидатът няма непогасени публични задължения към Община Бургас, освен ако не са разсрочени или отсрочени;

-декларации от кандидатите- приложение № 2 към настоящото Решение;

-копие от годишния финансов отчет за годината, през която е реализирана печалба

 8. Крайният срок за приемане на заявления за участие в конкурса е до 16.00 часа на 30.01.2020 г. .

9. Дата и час за оглед на помещенията: в рамките на всеки работен ден за периода на подаване на оферти от 09.30 до 16.00 часа.

10. При обявяване на конкурса за непроведен, повторен конкурс за помещенията ще се проведе на 07.02.2020 г. от 10.00 часа, в сградата на Дентален център 1- Бургас, на ул. „Александровска“ № 120, ет. 2, в кабинета на управителя .

Ново заявление за участие в повторния конкурс за помещенията да се подава в Дентален център 1- Бургас, на ул. „Александровска“ № 120, ет.1, стая счетоводство, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от от 09.00 до 16.00 часа.

Крайния срок за закупуване на документация за участие в повторния конкурс е до 16.00 часа на 05.02.2020 г. .

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в конкурса.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в повторния конкурс е до 16.00 часа на 06.02.2020 г. .

11. Други условия в съответствие с целите на конкурса:

11.1. Имотите да се използват съобразно предвидените в т. 1 срок и предназначение.

11.2. Заплащането на текущите разходи по наетото помещение е за сметка на наемателите.

11.3. Имотите да се използват по начина предвиден в описанието им.

12. Окончателните оферти ще бъдат оценявани при преценка изпълнението на посочените квалификационни изисквания към кандидатите и предложената най- висока наемна цена.

Допълнителна информация относно конкурса може да бъде получена  на телефон: 056 831 937 ; GSM 0888 088 142 ;

e-mail : dc1_bs@mail.bg – отдел Счетоводство.

03.01.2020г.                                     Управител – Д-р М.Янакиева