Всички медицински манипулации, които не се покриват от РЗОК се заплащат по утвърдения в лечебното заведение ценоразпис, след преглед от съответния специалист.

ДОГОВОР № РД-НС-01-5 от 18 Декември 2012 г.
за приемане на обеми и цени на денталната помощ за 2013 г. между
Националната ЗдравноОсигурителна Каса и Българския Зъболекарски Съюз

Между Националната ЗдравноОсигурителна Каса (НЗОК), от една страна, и Българския Зъболекарски Съюз (БЗС), от друга страна, на основание чл.55д, ал.1 във връзка с ал.3 и 6 от Закона за дравното осигуряване (ЗЗО) се сключи този договор за следното: Чл. 1. Предмет на договора са обемите дейности за здравноосигурените лица и цените на извънболничната дентална помощ по чл.55, ал.2, т.2 ЗЗО, оказвана през 2013 г. при условията и по реда на Националния рамков договор за дентални дейности за 2013 г. Чл. 2. Страните договарят следните цени на видовете извънболнична дентална помощ по чл. 55, ал. 2, т.2 ЗЗО, включва в приложение № 3 на Наредба № 40 от 2004 г. за основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (Наредба № 40 от 2004 г.) (ДВ, бр. 112 от 2004 г.):

Код Наименование на дейността Цена (в лв.) Цена (в лв.)
НЗОК ПАЦИЕНТ
А Първична дентална помощ
1 Първична дентална помощ за ЗЗОЛ до 18 години, изцяло или частично заплащана от НЗОК
10111 Обстоен преглед със снемане на зъбен статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни 6,44 лв 1,80 лв
30111 Обтурация с амалгама или химичен композит 29,45 лв 0,00 лв
50811 Екстракция на временен зъб с анестезия 13,00 лв 0,00 лв
50911 Екстракция на постоянен зъб с анестезия 29,45 лв 0,00 лв
33211 Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб 21,92 лв 4,70 лв
33311 Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб 68,93 лв 12,30 лв
2 Първична дентална помощ за ЗЗОЛ над 18 години, частично заплащана от НЗОК
10112 Обстоен преглед със снемане на зъбен статус – в т.ч. еднокоратен допълнетелен преглед на бременни 6,44 лв 1,80 лв
30112 Обтурация с амалгама или химичен композит 25,45 лв 4,00 лв
50912 Екстракция на зъб с анестезия 25,45 лв 4,00 лв
3 Неблагоприятни условия на работа
4 Първична дентална помощ за ЗЗОЛ до 18 години, изцяло заплащана от НЗОК за ЗЗОЛ, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, включително и след навършване на 18- годишна възраст, и за лицата, задържани под стража
101111 Обстоен преглед със снемане на зъбен статус – в т.ч. еднокоратен допълнетелен преглед на бременни 8,24 лв 0,00 лв
301111 Обтурация с амалгама или химичен композит с включена анестезия 39,50 лв 0,00 лв
508111 Екстракция на временен зъб с анестезия 13,00 лв 0,00 лв
509111 Екстракция на постоянен зъб с анестезия 29,45 лв 0,00 лв
332111 Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб с включена анестезия 36,60 лв 0,00 лв
333111 Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб с включена анестезия 91,21 лв 0,00 лв
5 Над 18 години
101121 Обстоен преглед със снемане на зъбен статус – в т.ч. еднокоратен допълнетелен преглед на бременни 8,24 лв 0,00 лв
301121 Обтурация с амалгама или химичен композит с включена анестезия 39,50 лв 0,00 лв
509121 Екстракция на зъб с анестезия 29,45 лв 0,00 лв
Б Специализирана дентална помощ
1 Специализирана дентална помощ, извършвана от специалист по детска дентална медицина, на ЗЗОЛ до 18 години, заплащана изцяло или частично от НЗОК
10121 Обстоен преглед със снемане на зъбен статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни 7,30 лв 1,80 лв
30121 Обтурация с амалгама или химичен композит 31,00 лв 0,00 лв
50821 Екстракция на временен зъб с анестезия 14,50 лв 0,00 лв
50921 Екстракция на постоянен зъб с анестезия 31,00 лв 0,00 лв
33221 Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб 24,58 лв 4,70 лв
33321 Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб 77,05 лв 12,30 лв
2 Специализирана дентална помощ, извършвана от специалист по детска дентална медицина, на ЗЗОЛ до 18 години, заплащана изцяло от НЗОК за ЗЗОЛ, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, включително и след навършване на 18- годишна възраст, и за лицата, задържани под стража
101211 Обстоен преглед със снемане на зъбен статус – в т.ч. еднокоратен допълнетелен преглед на бременни 9,10 лв 0,00 лв
301211 Обтурация с амалгама или химичен композит с включена анестезия 41,40 лв 0,00 лв
508211 Екстракция на временен зъб с анестезия 15,50 лв 0,00 лв
509211 Екстракция на постоянен зъб с анестезия 31,00 лв 0,00 лв
332211 Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб с включена анестезия 39,26 лв 0,00 лв
333211 Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб с включена анестезия 99,33 лв 0,00 лв
3 Специализирана хирургична извънболнична помощ за лица до 18 години, частично заплащана от НЗОК
102214 Специализиран обстоен преглед 7,30 лв 1,80 лв
520214 Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия 16,40 лв 3,00 лв
510214 Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб, включително анестезия 31,60 лв 5,00 лв
544214 Контролен преглед след някоя от горните две дейности 3,80 лв 0,80 лв
4 Специализирана хирургична извънболнична помощ за лица над 18 години, частично заплащана от НЗОК
102224 Специализиран обстоен преглед 7,30 лв 1,80 лв
520224 Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия 11,90 лв 7,50 лв
510224 Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб, включително анестезия 23,10 лв 13,50 лв
544224 Контролен преглед след някоя от горните две дейности 3,80 лв 0,80 лв
5 Специализирана хирургична извънболнична помощ, заплащана изцяло от НЗОК за ЗЗОЛ, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, до 18- годишна възраст, и за лицата, задържани под стража
1022114 Специализиран обстоен преглед 9,10 лв 0,00 лв
5202114 Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия 19,40 лв 0,00 лв
5102114 Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб, включително анестезия 36,60 лв 0,00 лв
5442114 Контролен преглед след някоя от горните две дейности 4,60 лв 0,00 лв
6 Специализирана хирургична извънболнична помощ, заплащана изцяло от НЗОК за ЗЗОЛ, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа над 18- годишна възраст, и за лицата, задържани под стража
1022214 Специализиран обстоен преглед 9,10 лв 0,00 лв
5202214 Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия 19,40 лв 0,00 лв
5102214 Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб, включително анестезия 36,60 лв 0,00 лв
5442214 Контролен преглед след някоя от горните две дейности 4,60 лв 0,00 лв
7 Специализирана дентална помощ за ЗЗОЛ с психични заболявания до 18 години под обща или венозна анестезия
903212 24-часово активно наблюдение при необходимост след общата анестезия 25,30 лв 0,00 лв
101212 Обстоен преглед със снемане на зъбен статус – в т.ч. еднокоратен допълнетелен преглед на бременни 17,30 лв 0,00 лв
301212 Обтурация с амалгама или химичен композит 38,60 лв 0,00 лв
508212 Екстракция на временен зъб с анестезия 19,95 лв 0,00 лв
509212 Екстракция на постоянен зъб с анестезия 38,60 лв 0,00 лв
332212 Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб 42,60 лв 0,00 лв
333212 Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб 139,70 лв 0,00 лв
520212 Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия 30,60 лв 0,00 лв
510212 Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб 55,90 лв 0,00 лв
544212 Контролен преглед след някоя от горните две дейности 8,05 лв 0,00 лв
8 Обща анестезия за лица с психични заболявания до 18 години
901212 Обща анестезия в извънболнично лечебно заведение – изчислява се на час, максимална продължителност 180 минути 41,25 лв 0,00 лв
902212 Обща анестезия в болнично лечебно заведение- изчислява се на час, максимална продължителност 360 минути 41,25 лв 0,00 лв
9 Лечебно-консултативна комисия (ЛКК)
261 Подготовка за ЛКК 2,50 лв 0,00 лв
262 ЛКК 2,50 лв 0,00 лв
263 По искане на ЛКК 2,50 лв 0,00 лв
264 По искане на ТЕЛК 2,50 лв 0,00 лв